DCI Drum Cam: 2013 The Cavaliers Bassque Line

DCI Drum Cam: 2013 The Cavaliers Bassque Line

Bass 1: Alejandro Gonzalez Bass 2: Derek Reid Bass 3: Tommy Sam Bass 4: Josh Cooper Bass 5: Dennis Clausing.